Tích hợp hệ thống và kiến trúc hướng dịch vụ
Nhìn từ góc độ nghiệp vụ (business view), tích hợp là sự phối hợp các tài nguyên một cách hiệu quả và linh hoạt để tối ưu hóa các hoạt động của doanh nghiệp (DN). Nó bao gồm kết nối con người với các thông tin có liên quan, thúc đẩy việc triển khai các quy trình nghiệp vụ "end-to-end" (từ đầu đến cuối)
Phương pháp luận Microsoft Solution Framework
Giải pháp của Microsoft Framework (MSF) cung cấp đã được kiểm chứng thực tiễn cho việc xây dựng, quy hoạch, và triển khai một loạt các giải pháp công nghệ, kết hợp các khía cạnh của thiết kế.....